1Chr 12:6

6Elkanah, Isshiah, Azarel, Joezer, and Jashobeam, the Korahites;